Choď na obsah Choď na menu
 


Martinské hokejové lavíny

 

Stanovy občianskeho združenia

 

 

1.       Názov združenia : Martinské hokejové lavíny

 

2.       Sídlo združenia : Ing.Peter Hanzel, Minčolská 7, 038 61 Vrútky

 

3.       Ciele činnosti združenia :

Základným poslaním združenia je vytvárať podmienky na výchovu a rozvoj športovej a kultúrnej vzdelanosti. Na tento účel združenie :

·         zabezpečuje svoju činnosť organizačne, metodicky a podľa svojich možností aj technicky, materiálne a finančne

·         zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahoch k štátnym, samosprávny a iným inštitúciám

·         podľa svojich možností umožňuje svojim členom zvyšovanie svojej športovej kvalifikácie

·         na účely financovania cieľov svojej činnosti a v súlade so svojim poslaním nadobúda a hospodári s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom v súlade so zákonmi Slovenskej republiky

 

4.       Členstvo v združení :

Členom združenia môže byť každý občan bez rozdielu spoločenského a politického postavenia ak v plnej miere súhlasí so stanovami združenia

Najvyšší orgán združenia môže udeliť čestné členstvo jednotlivcom za osobitné zásluhy v rozvoji združenia a za podporu pri podujatiach organizovaných združením.

Členstvo vzniká:

·         na základe prihlášky

·         po schválení výkonným orgánom

Členstvo zaniká :

·         vystúpením člena – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení

·         úmrtím člena

·         zánikom združenia

·         vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena

·         vylúčením člena ak člen napriek upozorneniu porušuje členské povinnosti. Proti rozhodnutiu o vylúčení má člen právo podať odvolanie na najvyšší orgán združenia.

4.1   Práva členov :

·         podieľať sa na činnosti združenia

·         slobodne prejavovať a obhajovať svoje názory na činnosť združenia

·         využívať spoločný majetok združenia

·         voliť a byť volený do orgánov združenia

·         obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko k ním

·         byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia

·         slobodne vystúpiť zo združenia

Čestný člen nemá právo voliť a nemôže byť volený do výkonných orgánov združenia

4.2   Povinnosti členov :

·         dodržiavať stanovy združenia

·         zúčastňovať sa na členských schôdzach

·         rešpektovať a plniť spoločne prerokované a prijaté rozhodnutia

·         pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci

·         ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

·         platiť dohodnuté členské príspevky

·         dbať na zachovávanie morálnych a etických princípov v športe a spoločenskom živote

·         dbať na zachovávanie a upevňovanie priateľskej atmosféry v kolektíve združenia

 

5.       Orgány združenia :

5.1   Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Povinnosť zúčastniť sa na nej majú všetci členovia združenia. Členská schôdza sa schádza :

·         dva razy za rok

·          mimoriadne podľa rozhodnutia výkonného výboru alebo na žiadosť kontrolného orgánu

·         mimoriadne ak o to požiada niektorý člen združenia

                               Členská schôdza je uznášania schopná ak sa na nej zúčastní nadpolovičná väčšina

                                 členov združenia

                                  Z rokovania členskej schôdze sa vyhotoví prezenčná listina a zápisnica.

                                 Členská schôdza :

·         volí a odvoláva členov výkonného orgánu

·         schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia

·         schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

·         schvaľuje výšku členských príspevkov

·         rozhoduje o vylúčení člena združenia

·         schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

·         rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením

 

5.2   Výkonným orgánom združenia je výkonný výbor. Funkčné obdobie výkonného

výboru je trojročné. Výkonný výbor sa schádza raz za mesiac a podľa potreby. Výkonný výbor tvoria :

·         predseda

·         podpredseda

·         hospodár

·          revízna komisia

                                Výkonný orgán za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu.

                                Výkonný orgán :

·          riadi a organizuje činnosť združenia

·          zvoláva a pripravuje členské schôdze

·         predkladá najvyššiemu orgánu správu o činnosti a správu o hospodárení združenia od poslednej členskej schôdze

·         predkladá najvyššiemu orgánu návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie

·         eviduje a schvaľuje prijatie nových členov

·         hospodári so zverenými prostriedkami v súlade s platnými zákonmi

·         podľa potreby pozýva na svoje rokovania predstaviteľov hokejového klubu, trénerov a ďalších

 

5.3   Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda. Štatutárny orgán je

oprávnený zastupovať združenie a konať v jeho mene. Pri finančných operáciách sú oprávnení združenie zastupovať aspoň 2 členovia z trojice predseda, podpredseda, hospodár.

 

5.4   Kontrolným orgánom združenia je revízna komisia. Revízna komisia je 3-členná;

revízor a 2 členovia

Kontrolný orgán :

·         kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie

·         kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

·         podáva správu o svojej činnosti najvyššiemu orgánu

 

6.       Zásady hospodárenia združenia, majetok združenia a jeho nadobúdanie :

·          hospodárenie združenia sa uskutočňuje na základe schváleného rozpočtu a v súlade so všeobecnými záväznými predpismi

·         príjmy plynúce z majetku a činnosti združenia sú vynaložené len na podporu plnenia cieľov združenia a činnosti združenia a podujatí s účasťou členov združenia

·         združenie hospodári s finančnými prostriedkami na účtoch v peňažných ústavoch a s pokladničnou hotovosťou

·         zdroje príjmov združenia sú :

Ø  členské príspevky a vklady členov

Ø  dary od fyzických osôb

Ø  dotácie a granty od právnických osôb

Ø  dotácie a príspevky na telovýchovu a šport z verejných prostriedkov

Ø  2% zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb podľa platných zákonov Slovenskej republiky

 

7.       Zánik združenia :

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán. Ten menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia je potom potrebné oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70-75 Obchodného zákonníka.

 

8.       Záverečné ustanovenia :

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Skutočnosti neupravené týmito stanovami sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými predpismi.,

Prerokované a schválené na schôdzi prípravného výboru dňa 25.11.2009.

 

 

 

 

ZÁPISNICA

z ustanovujúcej členskej schôdze

OZ Martinské hokejové lavíny

 

Konaná dňa 3.1.2010 v Martine, Gorkého 2.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :  1. Otvorenie

                      2. Oboznámenie s programom a jeho schválenie

                      3. Informácia o registrácii OZ na MV

                      4. Prijatie nových členov OZ

                      5. Zvolenie výkonného výboru

                      6. Schválenie členských poplatkov

                      7. Rôzne

                      8. Ukončenie

 

k bodu 1.  Členskú schôdzu otvoril poverený člen prípravného výboru Ing.Peter Hanzel. Privítal ostatných členov prípravného výboru a kandidátov na členov v OZ.

 

k bodu 2. Prítomní boli oboznámení s programom a ten bol jednohlasne schválený.

 

k bodu 3. Ing.Peter Hanzel oboznámil prítomných s registráciou OZ na MV ktorá bola vykonaná dňa 11.12.2009. Od tohto dňa je OZ oprávnené konať podľa zaregistrovaných stanov. Členovia prípravného výboru  Ing.Peter Hanzel, Róbert Kalnický a Erika Jašeková sa stali riadnymi členmi OZ.

 

k bodu 4. Na základe prihlášky boli za členov OZ prijatí nasledovní kandidáti:

Martin Hlavaj, Tajana Podhorská, Michal Podhorský, Ľuboš Balko, Michal Holečka, Daniel Jašek, Anton Kozák, Ľuboslava Bernátová, Branislav Bernát,  Silvia Stromková, Ľubomír Stromko, Monika Kalnická, Bc.Zuzana Buchelová, Ľubomír Buchel,  Andrea Lavičková, Jozef Lavička, Martina Hlavatá, Tibor Hlavatý, Peter Huba, Monika Bačeová, Rastislav Bače, Peter Melcher, Ján Hudec, Štefan Pavlík, Silvia Pavlíková, Róbert Kubinec, Silvia Hutková, Marian Hutka 

 

k bodu 5. Členská schôdza zvolila výkonný výbor a revíznu komisiu v nasledovnom zložení :

                    predseda – Ing.Peter Hanzel

                    podpredseda – Róbert Kalnický

                    hospodár – Erika Jašeková

                    revízna komisia – Róbert Kubinec – revízor

                                                     Peter Huba – člen RK

                                                       Martin Hlavaj – člen RK

 

k bodu 6. Členská schôdza schválila výšku členského  poplatku 5,- € mesačne  za dieťa s účinnosťou od novembra 2009

 

k bodu 7. Na základe návrhu členov OZ plánuje zorganizovať turnaj žiakov 3.ročníka. Vedúci družstva dostal za úlohu preveriť možný termín a pozvané družstvá. Člen OZ Martin Hlavaj pripravil a sfunkčnil webovú stránku OZ. Predseda OZ dostal za úlohu zabezpečiť pre OZ pridelenie IČO a neskôr otvorenie bankového účtu. Bol daný návrh na vypracovanie hymny pre družstvo žiakov 3.ročníka – zatiaľ vo fáze prípravy.

 

k bodu 8. Predseda OZ poďakoval prítomným za návrhy na činnosť OZ, za účasť a ukončil členskú schôdzu.  

 

 

 

Zapísal :  Ing.Peter Hanzel